Fruktens logo
Stillingsinstruks for fantenes verv
President Fikenen

 • skal først og fremst være foreningens gallionsfigur ved å ha en fremskutt stilling uten reell makt.
 • skal være fantenes ideal, farsfigur og åndelige leder slik at Fruktens ånd lever videre. Dette innebærer å dra lasset, ta initiativ, være en inspirator og virke samlende for fellesskapet i Frukten.
 • skal minst en gang i året gjennomgå kaprifikasjon for å sikre at hans ungdommelige vitalitet fortsetter å blomstre.
 • deler ut Negerkvinneprisen på turer.

Visepresident Plomma

 • skal ha de samme egenskaper som presidenten, men hans praktiske virke vil kun fremstå ved presidentens fravær.
 • skal være presidentens faste stedfortreder og skal til en hver tid være i beredskap for å tre inn i rollen som Fruktens leder. I praksis innebærer dette blant annet å representere og presentere Frukten ved sosiale og faglige arrangementer.

Sekretær Bananen

 • skal skrive referat fra Fruktens møter. Referatene skal distribueres til fantene innen rimelig tid etter at møtet ble avholdt. Sekretær Bananen velger selv sine formuleringer og innholdet kan godt diskuteres, men ikke kritiseres. Om noen fanter opplever negativ omtale, skal ikke sekretær Bananen kritiseres for dette. Fantene må i stede gå inn i seg selv og vurdere om deres handlinger eller holdninger bør endres.
 • skal vedlikeholde adressekartotek over Fruktens fanter og arkivere annet bevaringsverdig materiale.
 • skal i samarbeid med markedskonsulent Kiwien og designmaker Citronen vedlikeholde og videreutvikle Fruktens informasjonstjenester på verdensveven.

Kasserer Plomma

 • skal ha generell kontroll over Fruktens debet og kreditt.
 • skal styre kontantstrømmen på Fruktens konti og føre løpende regnskap. Ansvaret omfatter også kontroll med fantenes tilgodehavende og utestående overfor Frukten.
 • skal stå for inndrivelse av utestående og kan benytte de midler som til en hver tid anses tilrådelige. Kasserer har ikke uten Fruktens samtykke anledning til å pantsette noen av Fruktens eiendeler, verken tomgods eller fulle flasker.
 • skal på Fruktens første møte etter nyttår legge frem årsregnskap og redegjøre for Fruktens økonomisk liv i foregående år.
 • skal på alle møter kunne gi en oppdatert økonomisk status.

Kontroller Daddelen

 • skal gjennomgå Plommas årsregnskap og gi sin innstilling på Fruktens første møte etter nyttår.
 • kan til en hver tid be om innsyn i Fruktens kasse og konti for å kontrollere at det ikke foregår korrupsjon eller andre misligheter fra kassererens side.
 • skal gi råd om Fruktens økonomiske disposisjoner i fremtiden.

AV-ansvarlig Daddelen

 • skal sørge for at FruktCup og FruktBall utstyres med operativt audio-visuelt utstyr. Ansvaret omfatter også kontroll med andres tilgang til utstyret, blant annet slik at Salvesen ikke får anledning til å leke DJ.

Pressesjef Den omvendte Pære

 • skal sikre Frukten en plass i nyhetsbildet og forebygge undereksponering ved å holde løpende kontakt med media.
 • skal sende pressemeldinger og uttale seg på vegne av Frukten.
 • kan gjerne skrive leserinnlegg i dagspressen for å ta opp temaer som berører Frukten, for eksempel om campinglivets lyse og mørke sider og om fruktenes betydning i et kulturelt og sosialt perspektiv.

Grillchef Druen

 • skal ta med grillen på Fruktens klassifiseringsturer, fyre opp og sørge for at fantene får servert saftig grillkjøtt.
 • skal føre kontroll med at kjøttet ikke blir svidd og at kjøttet stammer fra anerkjente leverandører. Brubakken er bannlyst.
 • skal under FruktCup koordinere grilling i samarbeid med sin kone.

Visjonær Den lille Rosin

 • skal mane frem drømmesyn, åpenbaringer og hallusinasjoner for å se Fruktens rolle i fremtiden. Visjonæren står fritt i å velge metode for å oppnå de nødvendige sinnstilstander som gir ham relevant informasjon.
 • skal analysere Fruktens omgivelser nå og i fremtiden, slik at det kan utarbeides scenarier og strategier for Fruktens virksomhet.
 • skal fremlegge sine visjoner og scenarier på Fruktens julebord.
 • skal holde seg orientert i nyhetsbildet og fange opp aktuelle og relevante temaer.
 • skal ved hjelp av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi være en pådriver og holde liv i løpende debatter blant Fruktens fanter.

Visevisjonær Johananasen

 • skal gi visjonæren faglig og åndelig støtte i arbeidet med å frembringe Fruktens visjoner og scenarier.
 • skal når visjonæren av fysiske eller psykiske årsaker ikke er til stede fungere som hans stedfortreder.

Shotsjef Blodappelsinen

 • skal sikre fantene stimulerende og oppkvikkende midler på Fruktens klassifiseringsturer, men må selv begrense inntaket for å beholde tilstrekkelig kontroll over seg selv.
 • skal koordinere anskaffelse av brennevin, og Frukten skal aldri spørre hvordan anskaffelsen har foregått.

Viltforvalter Aprikosen

 • skal sørge for å holde bestanden av stor- og småvilt på et moderat nivå, slik at urbane fanter kan ferdes trygt i skog og mark.
 • kan bære skytevåpen når det anses praktisk.
 • kan gjerne invitere Fruktens fanter på viltstek, hvis viltforvalter Aprikosen er så heldig å felle noe.
 • skal i forbindelse med klassifiseringsturer bekjempe skadedyr i campinghyttene.

Ordensmann Epleskrotten

 • skal se til at ingen fanter kjører i påvirket tilstand.
 • kan ellers representere lovens lange arm og gripe inn hvis det går for langt i fantenes aktiviteter eller ved tilløp til håndgement.
 • skal gjennomføre risikoanalyser og løpende vurdere muligheten for terrorangrep mot norske campingplasser.
 • skal kontrollere og se til at Frukten ikke blir utsatt for gassangrep.

Effektmaker og designansvarlig Citronen

 • skal utvikle og vedlikeholde Fruktens designprogram.
 • skal sørge for produksjon av forskjellige effekter, som for eksempel T-skjorter, klistremerker og plakater.
 • skal sørge for god profilering av Frukten og sikre at Fruktens informasjonstjenester på verdensveven har et godt design.

Markedskonsulent Kiwien

 • skal tilby produkter og tjenester fra Frukten på det åpne markedet.
 • skal skaffe Frukten innbringende sponsorer og gunstige betingelser, for eksempel hos leverandører innen telekommunikasjon.

Distriktskorrespondent Mangomannen

 • skal sørge for at Frukten er representert og gjøres kjent ute i distriktene.
 • skal tilegne seg kunnskap om distriktenes folklore og lokal sedvane. Denne kunnskapen skal videreformidles til fantene slik at vi er forberedt og står bedre rustet til å forstå hvilke samfunnsforhold Frukten beveger seg i på klassifiseringsturene.

Erotisk assistent Sviskeprinsen

 • skal til en hver tid på forespørsel kunne forsyne fantene med erotisk materiell.